Política de privacitat

Culmia Desarrollos Inmobiliarios, S.L. a partir d’ara, CULMIA, amb domicili social a Madrid, c. Génova 27, planta 2, amb CIF B-67186999, és una gestora integral d’actius immobiliaris, al servei de Fornjot Activos Inmobiliarios, S.L., amb el mateix domicili i amb CIF B88554191, que és la promotora del seu grup propietària de la promoció.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament i encarregat

La promotora és la responsable del tractament de les teves dades.

CULMIA tractarà les teves dades com a encarregada de tractament de la promotora. Pots contactar amb CULMIA per correu electrònic en l’adreça protecciondedatos@culmia.com.

Finalitat principal Les dades facilitades pels interessats seran utilitzades, segons els casos, per establir, mantenir i gestionar la relació comercial, contractual o precontractual, per tramitar les teves sol·licituds d’informació i per fer enviaments publicitaris i d’informació comercial.
Base legitimadora La base que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat i/o la preparació i el desenvolupament de la relació contractual, si s’escau.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps que calgui per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’aplicació.
Potencials destinataris Les teves dades poden ser transmeses a empreses del grup empresarial al qual pertany CULMIA relacionades amb el sector immobiliari, a altres encarregats de tractament contractats per CULMIA o la promotora per a la gestió de la relació comercial i a organismes o autoritats públics que ho requereixin a l’empara del compliment legal o d’un mandat judicial.
Drets de protecció de dades Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les teves dades i de limitació i oposició al seu tractament davant d’CULMIA en el seu domicili social o en l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@CULMIA.es. Així mateix, si ho consideres necessari, et pots adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es), amb la finalitat de salvaguardar els teus drets.

1.   Introducció

A CULMIA ens preocupem per la protecció de la teva privacitat i tractem les dades personals que ens facilites únicament per a les finalitats que ens has indicat. A continuació, et volem explicar com recopilem aquestes dades i què en farem. CULMIA compleix els requeriments de la normativa en matèria de protecció de dades vigent i, per tant, està alineada amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Aquesta política de privacitat és aplicable a les dades personals dels clients o dels clients potencials de les promotores gestionades per CULMIA. Les dades facilitades pels usuaris en aquest web seran tractades per CULMIA com a encarregat del tractament, per compte de la promotora, que és la responsable del tractament.

2.   Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

CULMIA tractarà les dades que ens facilitis com a encarregat del tractament per compte del responsable del tractament, que és la promotora propietària de l’actiu del teu interès, Stella Moreras; en aquest cas, la responsable és Greip Activos Inmobiliarios, S.L. Addicionalment, si ens dones el teu consentiment perquè t’enviem informació d’altres actius immobiliaris gestionats per CULMIA, les teves dades es gestionarien per compte de les propietàries d’aquests actius. En tots els casos, CULMIA actua com a encarregada del tractament d’aquestes empreses promotores.

3. Per què et demanem les teves dades, per a què les utilitzarem i amb quina legitimació?

Les dades de contacte que et sol·licitem són necessàries per a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat. Si no en disposéssim no ens podríem posar en contacte amb tu per atendre la teva sol·licitud d’informació o fer les gestions necessàries per mantenir una relació comercial. Per aquesta raó, et demanem que sempre ens proporcionis dades veraces i que les actualitzis si cal. A continuació, t’indiquem les diferents finalitats per a les quals tractarem les teves dades i les bases que legitimen el tractament.

  • L’atenció de sol·licituds d’informació i la gestió de la relació precontractual i contractual. En proporcionar les teves dades en els espais de contacte habilitats en aquest lloc web i acceptar la política de privacitat, consents que ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te informació dels productes del teu interès. En cas de continuar la relació comercial amb nosaltres, les dades facilitades es poden utilitzar per fer els tràmits precontractuals i contractuals necessaris per a l’adquisició dels immobles del teu interès.
  • L’enviament de comunicacions comercials per diversos mitjans, inclosos els electrònics, en cas que ho hagis manifestat expressament marcant la casella corresponent. Aquestes comunicacions comercials seran referides als actius gestionats per CULMIA, pertanyents a diferents promotores, així com a esdeveniments relacionats amb el sector immobiliari que puguin ser del teu interès.

4. A qui transmetem les teves dades?

En general, no transmetem les teves dades a tercers sense el teu consentiment exprés. Tanmateix, com t’indiquem en aquesta política, les dades són transmeses a les propietàries dels actius, que en són les responsables. Així mateix, poden ser transmeses als proveïdors necessaris per a la prestació dels serveis indicats amb els quals CULMIA mantingui un contracte d’encàrrec de tractament que garanteixi tant la confidencialitat com les mesures de seguretat pertinents. Si cal, et contactaran directament aquests proveïdors, però sempre en el marc de les finalitats previstes en aquesta política de privacitat. Així mateix, es poden transmetre a autoritats públiques amb la finalitat de donar compliment als requeriments d’aquestes autoritats i a la normativa aplicable.

5. Conservació de les dades

Els terminis de conservació varien en funció de la teva relació amb nosaltres:

  • Conservarem les dades de contacte que ens has facilitat mentre no t’oposis a rebre comunicacions comercials.
  • En cas d’establir una relació precontractual o contractual amb nosaltres, les conservarem durant els terminis legals establerts per les normatives d’aplicació. Les dades es conservaran degudament bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats amb base en la nostra relació contractual o precontractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals.

6. Drets de protecció de dades

Aquests drets són:

  • Accés: saber quines dades teves tractem.
  • Rectificació o supressió: corregir dades incorrectes o inexactes o eliminar-les.
  • Portabilitat de les teves dades: sol·licitar que et proporcionem les teves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
  • Limitació: limitar les finalitats per a les quals ens has facilitat les dades.
  • Oposició al tractament: retirar el consentiment prestat o oposar-te al tractament.

Per exercir aquests drets, has d’adreçar una sol·licitud a CULMIA Residencial, S.L.U., al c. Conde de Peñalver, núm. 39, 28006 Madrid, o a l’adreça protecciondedatos@culmia.com, i indicar el dret que vols exercir; cal que hi adjuntis una còpia del teu DNI o d’un document acreditatiu d’identitat. Així mateix, si ho consideres necessari, et pots adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es), amb la finalitat de salvaguardar els teus drets.